eve Sleep 10-års madrassgaranti

Vi er stolte av å tilby en 10 års garanti på våre madrasser siden den oppfyller de høyeste standarder for bruk i hjemmet. Vær oppmerksom på at denne garantien er gratis og gjelder i tillegg til rettighetene gitt til deg via lovgivningen.

Vår 10 års madrass-garanti er styrt av og underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor.

Så ... hva dekker garantien?

Denne garantien dekker følgende defekter i materialer og utførelse for en eve madrass som til enhver tid bare har vært i normal bruk i hjemmet og har blitt behandlet ifølge vår eve side for vanlig spørsmål:

 • Forringelse som fører til at madrassen har synlig bulker eller fordypninger større enn 2,5 cm, forutsatt at bulken eller fordypningen ikke er resultat av feilaktig bruke eller ikke støttende fundamenter som beskrevet på eves Vanlige spørsmål-side.
 • Enhver fysisk feil i madrassen som forårsaker at skummaterialet splittes eller sprekker, forutsatt at madrassen ikke er blitt behandlet på feil måte.
 • Når det gjelder kun madrasstrekket; en hvilken som helst produksjonsfeil i glidelåsmontasje eller stoffet i madrasstrekket.Som nevnt nedenfor, en feil i forbindelse med madrasstrekket alene vil ikke gi deg rett til en erstatningsinnermadrass, bare selve trekket.

Ta vare på en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis. Du trenger denne for å fremføre et krav, uten denne forbeholder vi oss retten til å avvise ethvert krav under denne garantien. Vær også oppmerksom på at garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og overførbar ved videresalg.

Og … hva dekkes ikke av garantien?

Hvis det ikke faller inn under en av kategoriene ovenfor i «Så ... hva dekker garantien?» -delen, da er den ikke dekket av garantien. Som eksempel på hva som ikke er dekket, kan du se følgende liste (selv om det kan være andre ting også som ikke er dekket):

 • En normal økning i mykheten i skummets trykkavlastende materiale som ikke påvirker de trykkavlastende kvalitetene ved madrassen. Dette inkluderer bulker eller fordypning som er mindre enn eller er lik 2,5 cm, som er en naturlig forekomst, på eves vanlige spørsmål-side.
 • Komfortpreferans.
 • Unormal bruk.
 • Bruk annet enn til normal hjemmebruk.
 • Enhver bruk som ikke er i samsvar med føringer gitt på siden for vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Eksponering for kulde i et tidsrom som fører til at materialene får rifter eller permanente deformasjoner.
 • Mugg, skitt eller lukt som skyldes uforsiktig behandling av madrassen. Detaljert informasjon kan finnes på siden for vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Ethvert krav gjort på vegne av andre enn den opprinnelige kjøperen.
 • Utskifting av en eve madrass på grunn av defekt trekk. Hvis du kjøper en madrass og bare trekket er defekt (og ikke madrassen), vil vi bare erstatte trekket og ikke hele madrassen.
 • For madrasser hvor en defekt eller endring i madrassen bare er en liten variasjon eller normal forandring som ikke påvirker trykkfordelingsegenskapene, som beskrevet på siden for Vanlige spørsmål om eve-madrasser.
 • Enhver madrass (enten den er produsert av eve eller ikke) solgt av en forhandler som ikke er en autorisert eve-forhandler på kjøpstidspunktet.
 • Enhver madrass som ikke er åpnet innen en måned etter dato for levering.
 • Enhver madrass solgt “som den er”, “reparert”, “overhalt”, “brukt”, “pengene tilbake”, “returnert”, “tidligere eid”, eller lignende ordlyd som indikerer at madrassen ikke er “ny” eller av “førsteklasses kvalitet” eller tidligere har blitt kjøpt av noen andre.
 • Ethvert krav i henhold til denne garantien som ikke er fremmet ved å kontakte kundeservice på hej@sleepeve.no.
 • Ethvert krav mot denne garantien som ikke følger prosessen for å fremme krav som er skissert i “Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?”"

Når starter garantien?

Garantien starter på datoen for levering av madrassen og varer til utløpet av 10 år fra denne datoen.

Hva skal du gjøre hvis du tror du har et krav under garantien?

Hvis du mener det er en feil som er dekket av denne garantien, må du ta kontakt med vår kundetjeneste og de vil:

 • Be deg om å sende inn en kopi av ordrebekreftelsen som kjøpsbevis.
 • Be om en beskrivelse og eventuelle bevis på feilen som du mener er dekket av garantien.
 • Kreve at du leverer fotografier av hele soveoverflaten av madrassen og eventuelle synlige feil. Unnlatelse av å sende fotografier av mangelen kan medføre at erstatnings blir forsinket eller madrassen ikke blir erstattet.

Basert på avgitte bevis, vil vårt kundeserviceteam avgjøre om eve vil dekke returfraktkostnader og eventuell tilknyttet testing som kan inkludere å sende en tekniker til der madrassen er. Hvis eve ikke dekker disse kostnadene, og du dekker dem selv, vil eve i tilfelle et vellykket krav, refundere enhver rimelige kostnad ved returfrakt og eventuell tilknyttet testing pådratt av deg (med forbehold om at du gir tilstrekkelig bevis for slike kostnader er korrekt pådratt).

Vi vil da ordne transport for din defekte madrass eller hvis det er snakk om et erstatningstrekk avtale ordne med levering av et erstatningstrekk til deg.

Hva vi gjør når vi får alt dette fra deg?

Ethvert bevis vi mottar vedrørende et potensialt garantikrav, herunder madrassen selv i noen tilfeller, vil bli kryssundersøkt og evaluert av eve.Når vi har mottatt bevisene vi trenger for å gjøre dette, vil vi avgjøre etter vårt eget, rimelige skjønn om kravet er dekket av garantien.

Hvis vi mener at kravet er dekket av garantien, vil vi:

 • (etter eget skjønn) enten reparere den defekte madrassen på vår kostnad eller erstatte det med den samme eller en tilsvarende madrass på vår kostnad;
 • kompenserer deg alle rimelige kostnader ved returen og enhver tilknyttet testing iverksatt av deg (under forutsetning av at det fremlegges tilstrekkelig bevis for at slike omkostninger er korrekt påløpt); og
 • sende reparert eller erstattet madrass tilbake til deg på vår kostnad – vær oppmerksom på at levering av erstattet eller reparert madrass kun er tilgjengelig for det landet hvor den opprinnelige bestillingen ble levert.
 • Hvis vi mener at kravet ikke dekkes av garantien, vil vi spørre deg om du vil at vi skal returnere madrassen til deg (på din kostnad) eller kast madrassen (på vår kostnad). Hvis vi ikke hører fra deg innen 30 dager etter en slik underretning vil vi avhende madrassen (på vår kostnad).

  Hva om du har et gyldig krav som dekkes av garantien og ønsker en oppgradert madrass?

  Hvis du har et gyldig krav som dekkes av garantien og du ønsker å erstatte en defekt madrass med en dyrere eve-madrass, vær vennlig å sende oss en e-post på hej@sleepeve.no I slike tilfeller vil du bli pålagt å betale differansen mellom den opprinnelige listeprisen på madrassen og listepris for oppgraderingsmadrassen på tidspunktet for oppgraderingen.

  Vær oppmerksom på at levering av erstattet eller reparert madrass kun er tilgjengelig for det landet hvor den opprinnelige bestillingen ble levert.

  Hvilken garantien gjelder for en erstattet, reparert eller oppgradert madrass?

  Enhver erstattet eller reparert madrass du mottar etter et vellykket krav under denne garantien er underlagt den samme begrensede madrassgarantien som den opprinnelige madrassen og beholder den opprinnelige garantiperioden – dvs. 10 år fra datoen for levering av den opprinnelige madrassen.Hvis du for eksempel får en erstatningsmadrass eller en reparert madrass som er av samme stil og pris som den opprinnelige madrassen, vil garantitiden for erstatningsmadrassen eller den reparerte madrassen starte fra datoen for levering av den originale madrassen.

  Hva om jeg bare vil ha en refusjon?

  Denne garantien gir deg ikke rett til å motta refusjon.Garantien dekker bare trekkutskiftninger, reparasjoner og oppgraderinger som følge av vellykkede garantikrav.

  Hvem opererer denne garantien, og hvor skal du sende madrassen og andre ting du har fremmet krav på i følge garantien?

  Garantien er operert av:

  eve Sleep Limited, North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

  Ta kontakt med vår kundeservice på hello@evemattress.co.uk for å starte et garantikrav. Vi kan ikke ta i betraktning eventuelle andre kanaler for gyldige garantikrav. Kundeservice vil arrangere avhenting for kunden på et sted etter kundens valg i landet som den opprinnelige bestillingen ble levert.

Eve Sleep 3 Year Pillow Warranty

We are proud to offer a 3 Year warranty on our pillow as it meets the highest standards for domestic use.

Please note that this warranty is provided free of charge and in addition to the rights given to you by the law. Please note also that our 1-year warranty operates in accordance with the terms and conditions stated below.

So …what does the warranty cover?

 • This warranty covers defects in materials and workmanship in the following components of an eve pillow during normal domestic use only:

And …what the warranty does not cover?

If it does not fall into one of the categories above in the 'So…what does the warranty cover?' section, then it is not covered by our warranty.

By way of example of what is not covered, please see the following list (although there can be other things too which are not covered):

 • Comfort preference.
 • Normal increases in softening and settling of materials, or any other normal wear and tear.
 • Physical abuse or damage to the structure and/or cover material, including but not limited to, burns, cuts, tears, liquid damage, or stains; provided, that the defect is caused by such abuse or damage.
 • Any Pillow (whether manufactured by Eve Sleep or not) sold by resellers who are not authorized retailers.
 • In the event of a defect, Eve Sleep’s sole and exclusive liability and your sole remedy under this limited Pillow Warranty will be, at Eve Sleep’s option, to provide a repaired or replacement Pillow or Pillow Cover, subject to your fulfillment of “Your Responsibilities” below.

When does the warranty start?

The warranty starts on the date of delivery of the pillow and lasts until the end of 1 years from that date.

What should you do if you believe you have a claim under the warranty?

If you believe there is a defect which is covered by this warranty, you should get in touch with our customer service team and they will:

 • Ask for a description and any evidence of the defect which you believe is covered by the warranty;
 • Arrange pick up for your defective pillow;
 • Decide if Eve will cover the shipping costs required to return your pillow based on if you have a valid claim under the warranty.

What do we do when we get all this from you?

When we receive from you the pillow and information above, we will cross-examine the pillow. We will decide at our sole reasonable discretion if it is covered under the warranty.

If it is covered by the warranty, we will:

 • (at our sole discretion) either repair the defective pillow or replace it with the same or a comparable pillow;
 • pay the costs of repairs, spare parts, labour, travel, postage, repair and delivery; and
 • ship the repaired or replaced pillow back to you.

If it is not covered by the warranty, we will ask you if you want us to return the pillow to you (at your cost) or dispose of the pillow (both at your cost).

What if you have a valid claim under the warranty and you want an upgraded pillow?

If your pillow is covered by the warranty and you want to replace it with a more expensive eve pillow, then please email us at hello@evepillow.co.uk . You will be required to pay the difference between the original purchase price of the pillow and that of the upgrade pillow.

What warranty applies to a replaced or repaired pillow or an upgrade pillow?

A replaced or repaired pillow that is not an upgrade pillow is subject to the same limited pillow warranty as the original pillow. For example, if you obtain a replaced or repaired pillow that is the same style and price as the original pillow, then the warranty period of the replaced or repaired pillow begins from the date of delivery of the original pillow.

If you purchase an upgrade pillow however, then you obtain a new limited pillow warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade pillow.

Who operates this warranty and where should you send the pillow and other items you have to provide to claim on the warranty?

The warranty is operated by:

Eve Sleep Limited at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

Please contact our Customer Service at hello@evemattress.co.uk to initiate a warranty claim. We cannot take into account any other channels for a valid warranty claim.

Eve Sleep 3 Year Sheets Warranty

Your new Eve Sleep Sheets are covered by a 3 year limited warranty. This limited Sheets Warranty gives you specific legal rights.

So …what does the warranty cover?

 • This limited Sheets Warranty applies to defects due to faulty workmanship or materials, subject to the limitations described in this warranty.

And …what the warranty does not cover?

 • This limited Sheets Warranty does not cover the following:
 • Normal wear and tear as a result of washing and intended use.
 • Comfort preference.
 • Physical abuse or damage to the Sheets, including but not limited to, burns, cuts, tears, liquid damage, or stains; provided, that the defect is caused by such abuse or damage.
 • Any Sheets (whether manufactured by Eve Sleep or not) sold by resellers who are not authorized retailers.
 • In the event of a defect, Eve Sleep’s sole and exclusive liability and your sole remedy under this limited Sheets Warranty will be, at Eve Sleep’s option, to provide a replacement Sheets, subject to your fulfillment of “Your Responsibilities” below.

When does the warranty start?

The warranty starts on the date of delivery of the sheets and lasts until the end of 1 year from that date.

What should you do if you believe you have a claim under the warranty?

If you believe there is a defect which is covered by this warranty, you should get in touch with our customer service team and they will:

 • Ask for a description and any evidence of the defect which you believe is covered by the warranty;
 • Arrange pick up for your defective sheets;
 • Decide if Eve will cover the shipping costs required to return your sheets based on if you have a valid claim under the warranty.

What do we do when we get all this from you?

When we receive from you the sheets and information above, we will cross-examine the sheets. We will decide at our sole reasonable discretion if it is covered under the warranty.

If it is covered by the warranty, we will:

 • (at our sole discretion) replace it with the same or comparable sheets;
 • pay the costs of repairs, spare parts, labour, travel, postage, repair and delivery; and
 • ship the replaced sheets back to you.

If it is not covered by the warranty, we will ask you if you want us to return the sheets to you (at your cost) or dispose of the sheets (both at your cost).

What if you have a valid claim under the warranty and you want upgraded sheets?

If your sheets are covered by the warranty and you want to replace it with more expensive eve sheets, then please email us at hello@evemattress.co.uk . You will be required to pay the difference between the original purchase price of the sheets and that of the upgrade sheets.

What warranty applies to a replaced or repaired sheets or an upgrade sheets?

Replaced sheets that are not upgrade sheets are subject to the same limited sheets warranty as the original sheets. For example, if you obtained replaced sheets that are the same style and price as the original sheets, then the warranty period of the replaced or repaired sheets begins from the date of delivery of the original sheets.

If you purchase upgrade sheets however, then you obtain a new limited sheets warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade sheets.

Who operates this warranty and where should you send the sheets and other items you have to provide to claim on the warranty?

The warranty is operated by:

Eve Sleep Limited at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.

Please contact our Customer Service at hello@evemattress.co.uk to initiate a warranty claim. We cannot take into account any other channels for a valid warranty claim.

Eve Sleep 3 Year Protector Warranty

We are proud to offer a 3 Year warranty on our protector as it meets the highest standards for domestic use.

Please note that this warranty is provided free of charge and in addition to the rights given to you by the law. Please note also that our 10-year warranty operates in accordance with the terms and conditions stated below.

So …what does the warranty cover?

 • This warranty covers defects in materials and workmanship in the following components of an eve protector during normal domestic use only:

And …what the warranty does not cover?

If it does not fall into one of the categories above in the 'So…what does the warranty cover?' section, then it is not covered by our warranty.

By way of example of what is not covered, please see the following list (although there can be other things too which are not covered):

 • Comfort preference.
 • Normal increases in softening and settling of materials, or any other normal wear and tear.
 • Physical abuse or damage to the structure and/or cover material, including but not limited to, burns, cuts, tears, liquid damage, or stains; provided, that the defect is caused by such abuse or damage.
 • Any Protector (whether manufactured by Eve Sleep or not) sold by resellers who are not authorized retailers.
 • In the event of a defect, Eve Sleep’s sole and exclusive liability and your sole remedy under this limited protector warranty will be, at Eve Sleep’s option, to provide a repaired or replacement protector or protector Cover, subject to your fulfillment of “Your Responsibilities” below.

When does the warranty start?

The warranty starts on the date of delivery of the protector and lasts until the end of 1 years from that date.

What should you do if you believe you have a claim under the warranty?

If you believe there is a defect which is covered by this warranty, you should get in touch with our customer service team and they will:

 • Ask for a description and any evidence of the defect which you believe is covered by the warranty;
 • Arrange pick up for your defective protector;
 • Decide if Eve will cover the shipping costs required to return your protector based on if you have a valid claim under the warranty.

What do we do when we get all this from you?

When we receive from you the protector and information above, we will cross-examine the protector. We will decide at our sole reasonable discretion if it is covered under the warranty.

If it is covered by the warranty, we will:

 • (at our sole discretion) either repair the defective protector or replace it with the same or a comparable protector;
 • pay the costs of repairs, spare parts, labour, travel, postage, repair and delivery; and
 • ship the repaired or replaced protector back to you.

If it is not covered by the warranty, we will ask you if you want us to return the protector to you (at your cost) or dispose of the protector (both at your cost).

What if you have a valid claim under the warranty and you want an upgraded protector?

If your protector is covered by the warranty and you want to replace it with a more expensive eve protector, then please email us at hello@evemattress.co.uk . You will be required to pay the difference between the original purchase price of the protector and that of the upgrade protector.

What warranty applies to a replaced or repaired protector or an upgrade protector?

A replaced or repaired protector that is not an upgrade protector is subject to the same limited protector warranty as the original protector. For example, if you obtain a replaced or repaired protector that is the same style and price as the original protector, then the warranty period of the replaced or repaired protector begins from the date of delivery of the original protector.

If you purchase an upgrade protector however, then you obtain a new limited protector warranty and the 1-year warranty starts on the delivery date of the upgrade protector.

Who operates this warranty and where should you send the protector and other items you have to provide to claim on the warranty?

The warranty is operated by:

Eve Sleep Limited at North Yard 2, Interchange Atrium, The Stables Market, Chalk Farm Rd, Camden, London, NW1 8AH.